บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน 2311VZ
ตลาดฟงเจี่ย วัดเหวินหวู่ ล่องสุริยันจันทรา สวนองุ่น วัดหลงซาน ซีเหมินติง อนุสรณ์เจียงไคเชค อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ไทเป101
 
เดินทาง  8 , 10 , 16 , 29 มิ.ย. ราคา 17,990
เดินทาง  1 , 8 , 14 , 22 ก.ค. ราคา 17,990
เดินทาง  29 ก.ค. ราคา 20,990
เดินทาง 3 , 19 , 24 ส.ค. ราคา 17,990
เดินทาง  12 ส.ค. ราคา 20,990
เดินทาง  1 , 7 , 9 , 14 , 16 , 21 , 23 , 29 ก.ย. ราคา 17,990
เดินทาง  5 , 25 ต.ค. ราคา 17,990
เดินทาง  7 ต.ค. ราคา 18,990
เดินทาง 12 , 22 ต.ค. ราคา 20,990
 
Up Date : 15 พฤษภาคม 2566